Nizhny Novgorod

ZhukovaN.S. Nizhny Novgorod state University named after Lobachevsky, 603950 Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 23 natalizhukova29@gmail.com

KlinshovV. V. Institute of applied physics RAS, 603950 Nizhny Novgorod,GSP-120, Ulyanov str., 46

MaslennikovO. V. Institute of applied physics RAS, 603950 Nizhny Novgorod,GSP-120, Ulyanov str., 46

SergeevA.S. Institute of applied physics RAS, 603950 Nizhny Novgorod,GSP-120, Ulyanov str., 46 sergeev@appl.sci-nnov.ru

RosenblumM. Григорьевич Nizhny Novgorod state University named after Lobachevsky, 603950 Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 23 mros@uni-potsdam.de

PetukhovYuryV. Nizhny Novgorod state University, 603950 Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 23

SandalovVladimir М. Nizhny Novgorod state University, 603950 Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 23

МalhanovAlexeyО. Nizhny Novgorod state University, 603950 Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 23 alexey.malkhanov@gmail.com

PetukhovAlexandrY. Nizhny Novgorod state University, 603950 Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 23 Lectorr@yandex.ru

KovalevN.F. Institute of applied physics RAS, 603950 Nizhny Novgorod,GSP-120, Ulyanov str., 46 kovalev@appl.sci-nnov.ru

Pages